UPUTSTVA ZA PRIJAVU RADOVA – OPŠTA UPUTSTVA

Rok za prijavu svih radova je utorak, 31. decembar 2019.

Radove možete prijavljivati isključivo putem ONLINE REGISTRACIJE.

Svaki oglas ili kreativno rješenje predstavljaju jedan rad.

Za svaki pojedinačni rad potrebno je ispuniti odvojenu prijavu za rad.

Oglasi / plakati, koji čine seriju, prijavljuju se i plaćaju kao pojedinačni radovi.

Serijom oglasa / plakata smatra se niz od najmanje tri rada objavljena na istom mediju, koja međusobno povezuje ista tema, ideja, motiv, proizvod i sl.

Svaka cjelovita oglasna kampanja predstavlja jedan rad.

Cjelovitom oglasnom kampanjom smatra se ona kampanja koja je u svrhu oglašavanja određenog proizvoda ili usluge komunicirala jednu ideju putem najmanje tri komunikacijska sredstva.

Detaljnije upute i Pravilnik možete pronaći ispod formi za prijavu radova.