UPUTSTVA ZA PRIJAVU RADOVA – OPŠTA UPUTSTVA

  • Rok za prijavu svih radova je subota, 30. septembar 2023. godine.
  • Radove možete prijavljivati isključivo putem ONLINE REGISTRACIJE.
  • Svaki oglas ili kreativno rješenje predstavljaju jedan rad.
  • Za svaki pojedinačni rad potrebno je ispuniti odvojenu prijavu za rad.
  • Oglasi / plakati, koji čine seriju, prijavljuju se i plaćaju kao pojedinačni radovi.
  • Serijom oglasa / plakata smatra se niz od najmanje tri rada objavljena na istom mediju, koja međusobno povezuje ista tema, ideja, motiv, proizvod i sl.
  • Svaka cjelovita oglasna kampanja predstavlja jedan rad.
  • Cjelovitom oglasnom kampanjom smatra se ona kampanja koja je u svrhu oglašavanja određenog proizvoda ili usluge komunicirala jednu ideju putem najmanje tri komunikacijska sredstva.
  • Detaljnije upute i Pravilnik možete pronaći ispod formi za prijavu radova.