PRIJAVI RAD U KATEGORIJI
DOBROBIT DRUŠTVA

U ovu kategoriju ulaze kampanje ili pojedinačna rješenja koja doprinose opštem dobru, podstiču pozitivne promjene u društvu i svijet mijenjaju na bolje.

O NAGRADI

 

No Limit je nagrada kojom Woman.Comm želi promovisati profesionalne vrijednosti i dati svoj doprinos unapređenju i razvoju komunikacijske struke u Bosni I Hercegovini.

Nagrade će biti dodijeljene u okviru festivala kreativne komunikacije – NO LIMIT 2023. u hotelu Hills u Sarajevu 25.10. od 21h

 

Cijena kotizacije za NO LIMIT NIGHT: 

 • 150KM +PDV

 

Ulaznica obuhvata:

 • Svečanost dodjele
 • Večera uz glazbu
 • Networking 

 

Napomena:

2 ulaznice na NO LIMIT NIGHT  gratis svakoj agenciji koja prijavi rad 

Na takmičenje No Limit moguće je prijaviti sve radove tržišnog komuniciranja koji su:

 

 • kreativni proizvodi pojedinaca, kompanija, organizacija, agencija, medija, produkcijskih kuća, dizajn studija itd. koji djeluju na području Bosne i Hercegovine te za koje postoje odgovarajuća autorska prava, osim u takmičarskoj skupini SVE OBJAVLJENO u kojoj pravo na učešće imaju kreativni proizvodi pravnih i fizičkih lica iz cijelog svijeta objavljeni kroz medije u Bosni i Hercegovini;
 • naručeni, odobreni i producirani za oglašivača/naručioca te javno objavljeni o njegovu trošku u razdoblju označenom u raspisu takmičenja (vidi ispod);
 • objavljeni u kvalifikacijskom periodu da, prema kriterijima struke, oblikom i količinom nesumnjivo predstavljaju stvarnu tržišnu aktivnost utemeljenu na poslovnim interesima oglašivača/naručioca;
 • prijavljeni u obliku koji je definiran ovim Pravilnikom, u skladu sa svim pravilima takmičenja te praćeni prijavnicom u kojoj su naznačeni svi traženi podaci i za koje je plaćena kotizacija.

Na No Limit mogu biti prijavljeni svi radovi nastali u periodu od 1. januara/siječnja 2022. do 30. septembra/rujna 2023. godine. 

 

Radove je moguće prijaviti najkasnije 30. septembra/rujna 2023. 

 

Na festivalu No Limit ne mogu učestvovati radovi koji krše tuđa autorska prava. Prijavitelj koji ne bude poštovao ova pravila, prema odluci organizatora, može biti suspendovan od daljnjeg učešća na takmičenju u razdoblju od jedne do tri godine.

Ako se naknadno utvrdi da nagrađeni rad krši pravila takmičenja, nagrada će biti oduzeta, a informacija o tome proslijeđena javnosti koja je bila obaviještena o dodjeljivanju nagrade.

 

Primljena prijava smatra se konačnom te se podaci navedeni u njoj ne mogu naknadno mijenjati. Samom prijavom organizatoru je dat pristanak za objavu prijavljenih radova u izvornom obliku za sve potrebe No Limit festivala. 

 

Zaštita ličnih podataka od velike nam je važnosti. Svi podaci za kontakt te dodatne informacije koje navedete tokom postupka prijave na takmičenje, povjerljive su i bit će čuvane u strogoj tajnosti za sve osim za prijavitelja i organizatora.

Prijave na No Limit počinju 25. juna/lipnja 2023. i traju do 30. septembra/listopada 2023.. 

 

U takmičarskoj skupini Sve nastalo u BiH mogu učestvovati svi radovi izvorno nastali na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su objavljeni u razdoblju od 1. januara/siječnja 2022. do 30. septembra/rujna 2023. godine. Ova skupina kategorija smatrat će se nacionalnim festivalom kreativne komunikacije Bosne i Hercegovine. 

 

U takmičarskoj kupini Sve objavljeno u BiH mogu učestvovati radovi internacionalnih agencija, kompanija i pojedinaca nastali na teritoriji izvan Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su najmanje jednom objavljeni u nekom od medija na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1. januara/siječnja do 30. septembra/rujna 2023. godine. 

 

Radovi se prijavljuju na internetskoj stranici www.nolimitfestival.ba, a za učešće je potrebno:

 

 1. Za svaki pojedinačni rad ispuniti online prijavnicu.
 2. Uploadovati prijavljeni rad u izvornom obliku, bez naknadnih izmjena te uz njega priložiti opis projekta koji sadrži brief, rješenje, realizaciju, rezultate, imena i funkcije svih članova projektnog tima (maksimalno 2000 karaktera sa razmacima).
 3. Platiti kotizaciju.

 

Prijavljeni rad žiriju može biti predstavljen na dva načina:

 

 1. U obliku video sažetka u trajanju od maksimalno tri (3) minute u zadanom formatu (.mp4, minimalne rezolucije 1280 x 720, veličine do 170 MB) (preporučljivo),

 2. kao PDF dokument, ukoliko je rad takav da ne zahtijeva video sažetak; u tom slučaju predati glavni vizual kampanje u formatu .jpg, .jpeg, .png, .tiff ili PDF, minimalne širine 170mm (642 px) i rezolucije 300 dpi.

 

Prezentacija radova dostavljena kao Word dokument neće biti prihvatane. 

 

Ovdje ćete pronaći detaljna uputstva za prijavu rada u svaku pojedinu takmičarsku kategoriju. 

 

Na takmičenju mogu konkurisati cjelovite, integrirane kampanje te pojedinačni, jedinstveni dijelovi unutar kampanje koji predstavljaju jednu ideju (npr. TV oglas ili serija TV oglasa, printani oglas ili serija printanih oglasa, plakat ili serija plakata, letak, banner i sl.).

 

Sve vrste oglasa (TV oglasi, radijski oglasi i dr.) treba obvezno prijaviti u izvornom obliku bez naknadnih izmjena, a sredstva interaktivne komunikacije propratiti aktivnim linkom.

 

Sredstva direktne komunikacije mogu biti dostavljena i u fizičkom obliku kako bi ih članovi žirija, po želji, mogli razgledati pri žiriranju.

Uplatu za prijavu rada potrebno je izvršiti u naznačenom roku. Radovi za koje uplata nije podmirena najkasnije do 30. septembra/rujna 2023. neće se moći takmičiti. 

Cijena prijave na takmičenje No Limit festivala po radu iznosi:

 

Rani prijavni rok do (15.08.) 140 KM +PDV

 

Kasni prijavni rok (15.08. do 30.09.) 180 KM +PDV

 

Napomena : za  5+ radova – 10% popusta 

 

KRITERIJI I PROCES OCJENJIVANJA RADOVA

 

Ocjenjivanje prijavljenih radova odvija se u tri kruga.

 

Banka: ASA Banka d.d. Sarajevo

 

Broj žiro računa: 1340011120912191

Ocjenjivanje prijavljenih radova odvija se u tri kruga. 

 

Prvi krug glasanja

 

U prvom krugu glasanja, članovi žirija sve prijavljene radove ocjenjuju sa DA (rad zaslužuje da uđe u uži izbor za festivalske nagrade) i NE (rad ne zaslužuje da uđe u uži izbor za festivalske nagrade). Dobijeni rezultati glasanja, ocjene pojedinih članova žirija i rezultati za svaki pojedinačni rad, dostupni su svim članovima žirija na početku drugog kruga glasanja, kada članovi žirija potvrđuju uži izbor radova. U pravilu, najmanje 20% radova koji su dobili najpozitivnije ocjene članova žirija ulazi u uži izbor u svakoj  od takmičarskih kategorija. Broj pozitivnih ocjena potreban za ulazak u uži izbor utvrđuju članovi žirija većinom glasova. 

 

Drugi krug glasanja

 

Sve radove koji su ušli u uži izbor, žiri u drugom krugu glasanja ponovo pregleda i ocjenjuje  ocjenama od 6 do 10. Rezultati ovog kruga glasanja, ocjene pojedinih članova žirija i prosječna ocjena za svaki pojedini rad prikazuju se svim članovima žirija. Rang lista radova dobijena prosjekom ocjena za svaki od njih, osnova je za diskusiju žirija o srebrnim i zlatnim nagradama. Kao rezultat diskusije, članovi žirija dizanjem ruku biraju dobitnike srebrnih i zlatnih nagrada.

Svi radovi koji su u drugom krugu dobili zlatnu nagradu, nominuju se za Grand Prix sa samo jednom nominacijom, bez obzira na broj osvojenih zlatnih nagrada.

 

Treći krug glasanja

 

U zadnjem krugu glasanja, članovi žirija biraju dobitnike Grand Prix-a i najbolji rad festivala. Svi radovi koji su osvojili zlatnu nagradu i nominovani su za Grand Prix, ponovo se ocjenjuju ocjenama od 6 do 10. Radovi koji dobiju prosječnu ocjenu 8 ili više mogu osvojiti Grand Prix, a rad sa najvišom prosječnom ocjenom proglašava se najboljim radom festivala. Ako ili-ili više radova dobiju istu najvišu prosječnu ocjenu, o pobjedniku – najboljem radu festivala – odlučuje predsjednik žirija. 

U svakom od krugova glasanja suzdržan je član žirija čiji se rad ocjenjuje. 

Prilikom ocjenjivanja radova, članovi žirija vode se sljedećim kriterijima:

 

 • Kriterij atraktivnosti. No Limit nagrađuje radove koji su drukčiji od uobičajenih, koji su posebni i uzbudljivi, osobito nova, domišljata, neočekivana i inovativna kreativne rješenja.
 • Kriterij medijske neutralnosti. No Limit vrednuje idejni i izvedbeni kvalitet rada bez obzira na medij u kojem je objavljen (podrazumijeva se da idejno i izvedbeno rješenje uvažava specifičnosti pojedinog medija).
 • Kriterij izvornosti. No Limit daje prednost radovima koji nisu reciklirali postojeće ideje i već viđene kreativne koncepte. Izravni plagijati nastoje se prepoznati i diskvalificirati.
 • Kriterij relevantnosti ideje. No Limit vrednuje u kolikoj je mjeri korišteno kreativno rješenje uvjerljivo ciljnoj grupi te nagrađuje radove koji su u navedenom smislu relevantni i ostvaruju potreban nivo uvjerljivosti.
 • Kriterij efikasnosti.

Pobjednicima svake od takmičarskih kategorija bit će dodijeljena zlatna nagrada.

 

Drugoplasiranim projektima u svakoj kategoriji bit će dodijeljena srebrna nagrada.

 

Ako radovi u pojedinoj kategoriji imaju niske prosječne ocjene, postoji mogućnost da se dodijeli samo srebrna, a moguće je da se u cijeloj kategoriji ne dodijeli niti jedna nagrada. Ako članovi žirija zaključe da u nekim kategorijama postoji više radova koji podjednako zaslužuju osvojiti zlatnu ili  srebrnu nagradu, dozvoljeno im je dodijeliti više zlatnih odnosno srebrenih nagrada. 

 

Radovi koji su proglašeni finalistima natjecanja bit će nagrađeni certifikatom. 

 

Prema ukupnom zbiru bodova iz svih takmičarskih kategorija, organizator dodjeljuje posebne nagrade za Agenciju godine, Oglašivača godine i Kreativca godine.

 

Bodovi se računaju samo za najvišu poziciju koju je rad osvojio i nisu kumulativni, što znači da osvajanje nagrade u kategoriji isključuje bodove za finalistu, a osvajanje Grand Prix nagrade isključuje bodove za niže nagrade tog rada. 

 

Svaka Srebrna nagrada nosi 6 bodova i Zlatna nagrada 10 bodova. Grand Prix dobija 15 bodova, a najbolji rad festivala 25 bodova. 

 

Ako isti rad prijavljuje više agencija (a taj je slučaj poželjno izbjegavati), pri prijavi je potrebno definirati primarnu agenciju kojoj će biti dodijeljeni svi bodovi u slučaju osvajanja nagrada ili statusa finalista na natjecanju.

 

Ukoliko dvije ili više agencija imaju isti broj bodova, nagradu Agencija godine dobija agencija koja ima najviše najvećih nagrada u svim takmičarskih kategorijama. Ukoliko i nakon pomenutog bodovanja dvije ili više agencija imaju isti broj bodova, nagradu dobija agencija sa najviše Grand Prix nagrada. 

 

Ukoliko dva ili više oglašivača imaju isti broj bodova, oglašivač godine postaje kompanija koja dugoročno doprinosi razvoju tržišta i komunikacijske struke u BiH. 

 

Ukoliko dva ili više kreativnih direktora imaju isti broj bodova, Kreativcem godine bit će proglašen kreativni direktor koji ima najviše najvećih nagrada u svim takmičarskih kategorijama. Ukoliko i nakon pomenutog bodovanja dva ili više kreativnih direktora imaju isti broj bodova, nagradu osvaja kreativni direktor sa najviše Grand Prix nagrada. 

 

Prema kriteriju dugoročnog doprinosa struci i iznimnim rezultatima rada, organizator festivala, Woman.Comm proglasit će Kreativnu ličnost godine u Bosni i Hercegovini.