PODACI ZA PRIJAVU RADA U KATEGORIJI DIGITAL

Na takmičenje No Limit SAF moguće je prijaviti sve radove tržišnog komuniciranja koji su:

 • kreativni proizvodi agencija registrovanih na području Bosne i Hercegovine za koje postoje odgovarajuća autorska prava
 • naručeni, odobreni i producirani za oglašivača/naručioca te javno objavljeni o njegovu trošku u razdoblju označenom u raspisu takmičenja
 • objavljeni u kvalifikacijskom periodu da, prema kriterijima struke, oblikom i količinom nesumnjivo predstavljaju stvarnu tržišnu aktivnost utemeljenu na poslovnim interesima oglašivača/naručioca
 • prijavljeni u obliku koji je definiran ovim Pravilnikom, u skladu sa svim pravilima takmičenja te praćeni prijavnicom u kojoj su naznačeni svi traženi podaci.

Za No Limit Sarajevo Advertising Festival mogu biti prijavljeni svi radovi nastali u periodu od 1. januara/siječnja 2018. do 1. decembra/prosinca 2019. godine.

Period od dvije godine određen je kako bi na obnovljeni festival bila omogućena prijava većeg broja radova.

Radove je moguće predati najkasnije do 31. decembra/prosinca (last minute), što je ujedno posljednji prijavni rok.

Na nacionalnom kreativnom takmičenju agencija No Limit SAF ne mogu učestvovati adaptirani radovi internacionalnih kampanja. Isto vrijedi za radove koji krše tuđa autorska prava.

Prijavitelj koji ne bude poštovao ova pravila, prema odluci organizatora, može biti suspendovan od daljnjeg učešća na takmičenju u razdoblju od jedne do tri godine.

Ako se naknadno utvrdi da nagrađeni rad krši pravila takmičenja, nagrada će biti oduzeta, a informacija o tome proslijeđena javnosti koja je bila obaviještena o dodjeljivanju nagrade.

Primljena prijava smatra se konačnom te se podaci navedeni u njoj ne mogu naknadno mijenjati. Samom prijavom organizatoru je dat pristanak za objavu prijavljenih radova u izvornom obliku za sve potrebe No Limit SAF.

Zaštita ličnih podataka od velike nam je važnosti. Svi podaci za kontakt te dodatne informacije koje navedete tokom postupka prijave na takmičenje, povjerljive su i bit će čuvane u strogoj tajnosti za sve osim za prijavitelja i organizatora.

Prijave za No Limit Sarajevo Advertising Festival počinju 20.11.2019. i traju do 31.12.2019.

Unutar svake od kategorija mogu učestvovati svi radovi iz Bosne i Hercegovine, kao cjelovite kampanje i pojedinačni dijelovi kampanja, koji su objavljeni u razdoblju od 1. januara/siječnja 2018. do 1. decembra/prosinca 2019.

Radovi se prijavljuju na internetskoj stranici www.nolimitfestival.ba, a za učešće je potrebno:

 1. Ispuniti online prijavnicu u kojoj je potrebno navesti naziv rada, ime agencije i klijenta, kategoriju prijave, strateške partnere i pojedince koji su najviše zaslužni za produkciju rada, te tražene podatke neophodne za izdavanje fakture.
 2. Predati prijavljeni rad u izvornom obliku, bez naknadnih izmjena. Uz sam rad neophodno je priložiti opis koji sadrži brief, rješenje, realizaciju i rezultate (maksimalno 2000 karaktera sa razmacima).
  Prijavljeni rad može biti prezentiran na dva načina:
  1. u obliku videosažetka u trajanju od najviše tri (3) minute u zadanom formatu (.mp4, minimalne rezolucije 1280 x 720, veličine do 170 MB)
  2. kao PDF dokument, ako je rad takav da ne zahtijeva videosažetak
 3. Predati glavni vizual kampanje u formatu .jpg, .jpeg, .png, .tiff ili PDF, minimalne širine 170mm (642 px) i rezolucije 300 dpi.

Na takmičenju mogu konkurisati cjelovite, integrirane kampanje te pojedinačni, jedinstveni dijelovi unutar kampanje koji predstavljaju jednu ideju (npr. TV oglas ili serija TV oglasa, printani oglas ili serija printanih oglasa, plakat ili serija plakata, letak, banner i sl.).

Sve vrste oglasa (TV oglasi, radijski oglasi i dr.) treba obvezno prijaviti u izvornom obliku bez naknadnih izmjena, a sredstva interaktivne komunikacije trebaju biti praćena aktivnim linkom.

Sredstva direktne komunikacije mogu biti dostavljena i u materijalnom obliku kako bi ih članovi žirija, po želji, mogli razgledati pri žiriranju.

Kako bi bila važeća, prijavu je potrebno registrovati u zadanom roku putem sljedećeg OBRASCA.

Uplatu je potrebno izvršiti u naznačenom roku. Radovi za koje uplata nije podmirena najkasnije do 31. decembra/prosinca 2019. neće se moći takmičiti.

Cijena prijave na takmičenje No Limit Sarajevo Advertising Festival po radu iznosi 180,00 KM + PDV.

Ocjenjivanje prijavljenih projekata odvija se u dva kruga. Svi projekti koji prođu predselekciju prolaze u drugi krug te se nazivaju finalistima:

 • Prvi krug glasanja (izbor finalista) svi članovi žirija obavljaju online glasanjem.
 • Drugi krug ocjenjivanja bit će održan na sjednici žirija.

Proces ocjenjivanja prijavljenih projekata detaljno je opisan u Uputama za ocjenjivanje.

Prilikom ocjenjivanja projekata/radova članovi žirija vode se sljedećim kriterijima:

 • Kriterij atraktivnosti. No Limit nagrađuje radove koji su drukčiji od uobičajenog, koji su posebni i uzbudljivi, osobito nove, domišljate, neočekivane i inovativne kreativne koncepte.
 • Kriterij medijske neutralnosti. No Limit vrednuje idejni i izvedbeni kvalitet bez obzira na medij u kojem je rad realiziran (podrazumijeva se da idejno i izvedbeno rješenje uvažava specifičnosti pojedinog medija).
 • Kriterij izvornosti. No Limit daje prednost radovima koji nisu reciklirali postojeće ideje ili kreativne koncepte. Izravni plagijati nastoje se prepoznati i diskvalificirati.
 • Kriterij relevantnosti ideje. No Limit vrednuje u kolikoj je mjeri korišteni kreativni koncept uvjerljiv ciljnoj skupini te nagrađuje radove koji su u navedenom smislu relevantni i ostvaruju potreban nivo uvjerljivosti.
 • Kriterij tržišnih specifičnosti. No Limit, kao nacionalni festival, valorizira radove uvažavajući specifičnosti domaćeg tržišta (tržišna pozicija i obilježja brenda, posebnosti tržišne kategorije, obilježja ciljnih skupina, konkurentskog okruženja i sl.).
 • Kriterij tržišne relevantnosti. Žiri uzima u obzir i zahtjevnost komuniciranja u pojedinoj tržišnoj kategoriji te preferira radove koji ostvaruju tržišni utjecaj u konkurentnom tržišnom takmičenju nasuprot radovima niskog nivoa konkurentnog okruženja.

Pobjednicima svake od 10 kategorija bit će dodijeljena zlatna nagrada.

Za drugoplasirane i trećeplasirane radove u svakoj kategoriji dodjeljuju se srebrna i bronzana nagrada.

Ako radovi u pojedinoj kategoriji imaju niske prosječne ocjene, postoji mogućnost da se dodijeli samo srebrna ili samo bronzana nagrada, a moguće je da se u cijeloj kategoriji ne dodijeli ni jedna nagrada. Ako članovi žirija zaključe da u nekim kategorijama postoji više radova koji jednako zaslužuju osvojiti zlatnu odnosno srebrnu te bronzanu nagradu, dozvoljeno im je dodijeliti više znatnih, srebrnih i bronzanih nagrada.

Radovi koji su proglašeni finalistima natjecanja bit će nagrađeni certifikatom.

Nagrade za Agenciju godine, Oglašivača godine, Kreativca godine dodjeljuju se prema zbiru osvojenih bodova.

Prema ukupnom zbiru bodova iz svih 10 skupina organizator dodjeljuje posebne nagrade Agenciji, Oglašivaču i Kreativcu godine.

Bodovi se računaju samo za najvišu poziciju koju je rad osvojio i nisu kumulativni, što znači da osvajanje nagrade u kategoriji isključuje bodove za finalista, a osvajanje Grand Prix nagrade isključuje bodove za niže nagrade tog rada.

Svaki finalist dobiva 1 bod. Bronzana nagrada dobija 5 bodova, Srebrna nagrada 10 bodova i Zlatna nagrada 20 bodova.

Grand Prix dobija 30 bodova.

Ako isti rad prijavljuje više agencija (a taj je slučaj poželjno izbjegavati), pri prijavi je potrebno definirati primarnu agenciju kojoj će biti dodijeljeni svi bodovi u slučaju osvajanja nagrada ili statusa finalista na natjecanju.